ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

СПОРТНА ЗАЛА FIREBALL

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между Спортна зала Fireball и посетителите (клиентите) при достъп и при предоставяне на услуги от Спортна зала Fireball.

1.2.    Работното време на Спортна зала Fireball e от 7:00 до 22:00 часа за периода от понеделник до петък и от 8:00 до 22:00 часа в събота и неделя.

1.3.    Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията.  Сума заплатена за предоставяне на каквато и да е услуга от Спортна зала Fireball не се възстановява.

1.4.    Всеки посетител е длъжен:

  • да спазва настоящия Правилник за вътрешния ред;
  • да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Спортна зала Fireball;
  • да пази имуществото на Спортна зала Fireball;
  • да носи отговорност за личните си вещи.

1.5.    Спортна зала Fireball се задължава:

  • да съобщава своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
  • да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове;
  • да контролира спазването на Правилника за вътрешния ред от всички посетители;
  • да поддържа съоръженията в Спортна зала Fireball в технически изправен вид.

1.6.    С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Спортна зала Fireball има право временно да ограничи или преустанови достъпа до определени услуги или помещения.

ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО СПОРТНА ЗАЛА FIREBALL

2.1.    Посетителите на Спортна зала Fireball са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

2.2.    Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни НЕМАРКИРАЩИ обувки и спортно облекло.  В противен случай клиентът няма да бъде допускан до съоръженията в  Спортна зала Fireball.

2.3.    Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на Спортна зала Fireball.

2.4.    Пушенето във всички помещения на залата е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на предлаганите на рецепцията пакетирани храни, бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена в помещения на Спортна зала Fireball.

2.5.    Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото в Спортна зала Fireball или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне незабавно залата, като може да му бъде отказан достъп и при бъдещи посещения .

2.6.    Шкафчетата са на разположение на посетителите в Спортна зала Fireball, само за времетраенето на тяхното посещение.  Вещи, оставени в шкафчетата след края на работното време на залата подлежат на отстраняване.

2.7. Щетите по шкафче, което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, са за сметка на лицето, което го е използвало последно.
2.8. Забравени вещи се пазят в продължение на 15 дни.
2.9. Спортна зала Fireball не носи отговорност за изчезнали вещи и ценности на територията на съблекалните, рецепцията и спортните зали.

2.10    Спортна зала Fireball не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

2.11.    Всеки посетител в Спортна зала Fireball се задължава да ползва услугите и съоръженията в Спортна зала Fireball, като се съобразява с общото си здравословно състояние и физически възможности. Спортна зала Fireball не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно и физическо състояние на посетителя или такива, причинени в следствие на употреба на алкохолни или наркотични вещества.

2.12. Всеки посетител в Спортна зала Fireball спортува на своя отговорност и е длъжен да се консултира с личния си лекар относно здравословното си състояние, както и сам да си осигури здравна застраховка.

2.12. В случай че посетител в Спортна зала Fireball използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от Спортна зала Fireball, в нарушение на настоящия правилник, Спортна зала Fireball не носи отговорност за вреди, както и за получени травми и контузии.

2.13. Отговорността на Спортна зала Fireball, с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, се ограничава до размера на платените и ползвани от посетителя услуги в Спортна зала Fireball.

ЧАСТ III. ДЕЦА

3.1.    Деца могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.

3.2.    Децата са задължени да използват предпазни очила по време на използване на съоръженията за скуош и няма да бъдат допуснати до корта без такива. 

3.3. Деца под 14 години не се допускат да спортуват без възрастен придружител.  Изключение правят тренировките с инструктор, като децата са длъжни да се съобразяват с наставленията на инструктора по всяко време.

ЧАСТ IV. РЕЗЕРВАЦИИ

4.1.    Резервациите са препоръчителни за всички спортове, предлагани от  Спортна зала Fireball.  Достъпът до съоръженията на клиенти без резервация не може да бъде гарантиран.

4.2.    Резервациите се приемат през резервационната система на сайта на залата, www.fireball.bg, по телефона или лично на рецепцията.

4.3. При резервация на постоянен, повтарящ се периодично час, клиентът е длъжен да заплати за следващия периодичен час предварително.  При неявяване за часа  Спортна зала Fireball може да се удовлетвори с предплатената сума и да изиска предплащане на нова такава.  При системно неявяване  Спортна зала Fireball запазва правото си да анулира резервацията на клиента за този повтарящ се ден и час.

4.4.    Анулиране на резервация от клиент по-късно от  24 (двадесет и четири) часа преди запазения часдава правото на  Спортната зала да предяви основателно искане за заплащане на направената резервация.

4.5    Спортна зала Fireball може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития, състезания и турнири. В тези случаи посетителите ще бъдат предварително уведомявани не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа преди запазения час.

ЧАСТ V. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

5.1.    Клиентите на Спортна зала Fireball трябва да бъдат в спортно облекло и  удобни, добре изчистени, НЕМАРКИРАЩИ спортни обувки.

5.2.  Забранява се използването на спортната зала боси, по джапанки, сандали, чехли, обувки, носени извън закрити и чисти помещения и непълно спортно облекло (включително голи до кръста или по потник).

5.3.  Посетителите и клиентите на Спортна зала Fireball трябва да се придържат към благоприличен етикет на поведение, като прекомерното викане, създаването на шум, който притеснява останалите клиенти, както и използването на нецензурни думи няма да бъдат толерирани.  Посетителите, които не се придържат към този етикет ще бъдат своевременно помолени да напуснат залата.

5.4. Клиентите са длъжни да спазват времетраенето на резервацията си и да освободят съоръжението след изтичането и, като не възпрепятстват клиентите, запазили съоръжението след тях.

5.5. Клиенти, използващи карти Мултиспорт, са длъжни да предоставят картата си за чекиране на рецепция непосредствено преди началото на запазения от тях час, както и да се легитимират съгласно общите условия на Бенефит Системс (Мултиспорт). Карти, предоставени след изтичане на часа няма да бъдат уважени, като клиентът в тези случаи е длъжен да заплати цената за използвания от него час на рецепция.

5.6. Забранява се внасянето на храна и напитки, с изключение на бутилирана вода и напитки закупени от бара на Спортна зала Fireball .

ЧАСТ VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1.С юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от Спортна зала Fireball, посетителят приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. „РАКЕТБОЛ“ ООД, ЕИК 204037941 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. Яна Язова № 14А, ап. 14 обработва лични данни на свои клиенти или лица, които се интересуват от услугите на дружеството при осъществяване на своята основна дейност – предоставяне на достъп до спортниата зала за практикуване на скуош, бадминтон, тенис на маса и пикълбол. Това означава, че Ваши лични данни – например имена, телефон, e-mail за контакт и т.н. може да се съхраняват и обработват от нас. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни за точно определени и необходими за предоставянето на услугите ни цели. За осигуряване на правата ви по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, молим за Вашето изрично съгласие. По-конкретно, СПОРТНА ЗАЛА FIREBALL („РАКЕТБОЛ“ ООД)  събира лична информация с цел лична комуникация с Вас, за да отговори на Вашите въпроси и да изпълни Вашите искания относно предоставяне на услуги, резервация на час  и корт, избор на инструктор и др. Такава информация може да включва вашето име, години, електронен адрес и телефонен номер. Тези данни ще бъдат използвани в събития, в които сте съгласни да участвате, както и  за директни маркетингови цели, извършвани по електронна поща или по телефона, Viber и др., за получаване на отзиви за предстоящи услуги и/или промоции. Ако ни изпращате запитвания за услуги може да се наложи да се свържем с Вас, за да получим допълнителна информация, необходима за обработката или изпълнението на вашите поръчки и/или изисквания. Вашата лична информация няма да бъде разкрита на трети лица без предварителното Ви съгласие, освен ако не е предвидено друго от правните разпоредби или случаи, когато това е необходимо за изпълнение на Вашата поръчка и за подобряване на услугите.

6.2.    В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до управителя на Спортна зала Fireball на място на рцепцията на залата или на email адрес: fireballsportshall@gmail.com, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7-дневен срок от депозирането му. Решението на управителя е окончателно.

6.3.    В рамките на установеното в този Правилник, Спортна зала Fireball има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява клиентите посредством съобщение в Спортна зала Fireball, както и чрез публикуването на промените на интернет www.fireball.bg и FB страницата на залата.

6.4.    Залата запазва правото си да допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално клиентите.